* Để đính kèm CV vui lòng dẫn link đến Google Drive file CV của bạn vào mục giới thiệu bản thân.